Drop-In

  • 45/60 Min. Class       $17
  • 75/90 Min. Class       $22

Auto-Debit

  • 3 Month Unlimited     $140/Month         (All Classes)
  • 3 Month Unlimited     $115/Month         (60 Min. Classes Only)
  • 6 Month Unlimited     $120/Month ($720/Year)   (All Classes)
  • 1 Year Unlimited         $120/Month ($1440/Year)

Monthly Unlimited

  • One Month Unlimited      $160           (All Classes)
  • One Month Unlimited      $125          (60 Min. Classes Only)

Class Cards

  • 5 Class Card        $100                        (All Classes. Expires within 6 Weeks)
  • 10 Class Card      $170                      (All Classes. Expires within 2 Months)
  • 10 Class Card      $130                      (60 Min. Classes ONLY.            Expires within 2 Months)